Zasady składania artykułów do Redakcji

Przed złożeniem artykułu do Czasopisma Technicznego należy pobrać Oświadczenie (zakładka: Pliki do pobrania/Oświadczenie). Po zaakceptowaniu treści oświadczenia należy je wydrukować, podpisać i przesłać skan do Readakcji  (wraz z plikiem artykułu). Tylko artykuły z podpisanym oświadczeniem będą podlegały dalszemu procedowaniu. Podpisane Oświadczenie jest jednocześnie zgodą na publikację artykułu na licencji Creative Commons BY-NA-SA 4.0.
Artykuły do Czasopisma Technicznego prosimy kierować w wersji elektronicznej (w plikach programu Word) do Redakcji na adres e-mailowy: czasopismo@pk.edu.pl
Przed przesłaniem artykułu prosimy o upewnienie się, czy spełnia on wymagania redakcyjne (dostępne w zakładce: Wymagania redakcyjne)
Autorów z Politechniki Krakowskiej prosimy o wpisanie uprzednio planowanego artykułu do Planów Wydawniczych dostępnych na Wydziałach.
Autorów spoza Politechniki Krakowskiej informujemy o obowiązującej od 2017 roku opłacie w wysokości 350 zł brutto. Fakturę za publikację artykułu otrzymają Państwo po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych.
Od roku 2017 Czasopismo Techniczne jest miesięcznikiem. Przewiduje się wydanie 12 numerów rocznie. W każdym numerze publikowane jest do 20 artykułów zróżnicowanych tematycznie.


Tok prac nad artykułami:

  1. Artykuł, którego format jest wstępnie zaakceptowany przez Redakcję, zostaje skierowany do redaktora naukowego serii, który wyznacza dwóch recenzentów (jednego z Polski, drugiego zagranicznego);
  2. Tekst kierowany jest do recenzji. Recenzenci mają 4 tygodnie na przygotowanie opinii o tekście. W przypadku braku odpowiedzi lub odmowy wyznaczani są nowi recenzenci, w związku z czym czas recenzowania może trwać nawet do pół roku od momentu złożenia artykułu;
  3. Komplet recenzji przesyłany jest do autora niezwłocznie. Autor w wyznaczonym przez Redakcję terminie nanosi poprawki i odsyła tekst do Wydawnictwa. Wówczas zostaje poinformowany, w którym numerze zostanie opublikowany jego artykuł;
  4. Poprawiony po recenzjach tekst kierowany jest przez Redakcję do native speakera, a następnie ponownie do autora, którego zadaniem jest sprawdzenie, czy artykuł nie został omyłkowo zmieniony pod względem merytorycznym;
  5. Redakcja opracowuje artykuły językowo oraz przygotowuje skład komputerowy i łamanie w programie InDesign, a następnie kieruje do autora wersję ostateczną w formacie PDF;
  6. Po uzyskaniu akceptacji od wszystkich autorów artykułów przewidzianych do druku w danym numerze zeszyt Czasopisma przekazywany jest do Działu Poligrafii oraz do Portalu Czasopism Naukowych i do Repozytorium PK – gdzie publikowane są wersje elektroniczne;
  7. Każdy autor otrzymuje jeden drukowany egzemplarz Czasopisma Technicznego.