Zasady etyczne

Przygotowane na podstawie wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics)

Obowiązki Redakcji

Monitorowanie standardów etycznych: Redakcja monitoruje standardy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszelkie możliwe środki przeciwko nadużyciom związanym z publikacją.

Uczciwa gra: Przedłożone manuskrypty są oceniane pod kątem zawartości intelektualnej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, obywatelstwo lub ideologię polityczną.

Decyzje wydawnicze: Redaktor naukowy jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, która z nadesłanych publikacji powinna lub nie powinna zostać opublikowana. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu książki do publikacji opiera się na jej znaczeniu, oryginalności, przejrzystości i wpływu na rozwój nauki oraz na podstawie dwóch niezależnych recenzji.

Poufność: Rada naukowa i członkowie redakcji muszą dopilnować, aby wszystkie manuskrypty przedłożone do wydawnictwa pozostały poufne podczas przeglądu. Nie wolno im ujawniać żadnych informacji o przesłanym manuskrypcie żadnym osobom poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, redaktorami naukowymi i radą naukową.

Ujawnianie i konflikt interesów: Niepublikowane materiały w przedłożonym manuskrypcie nie mogą być ujawnione przez wydawnictwo bez pisemnej zgody autorów. Redaktorzy zawsze wykluczają potrzeby biznesowe naruszające standardy intelektualne i etyczne.

Utrzymanie integralności zapisu akademickiego: redaktorzy będą strzec integralności opublikowanego akademickiego zapisu, wydając poprawki i odwołania w razie potrzeby oraz dochodząc do podejrzeń lub domniemanego niewłaściwego prowadzenia badań i publikacji. Plagiat i fałszywe dane są niedopuszczalne.

Redakcja zawsze jest gotowa opublikować poprawki, wyjaśnienia, wycofania i przeprosiny w razie potrzeby.
Wycofanie manuskryptów z publikacji: wydawnictwo rozważy wycofanie publikacji, jeśli:

  • mają wyraźny dowód, że wyniki są niewiarygodne, albo w wyniku niewłaściwego postępowania (np. wytwarzania danych), albo uczciwego błędu (np. błędnego obliczenia lub błędu eksperymentalnego)
  • ustalenia zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu bez odpowiedniego odsyłacza, pozwolenia lub uzasadnienia (przypadki zbędnej publikacji),
  • stanowi plagiat lub zgłasza nieetyczne badania.

 

Obowiązki Autorów

Standardy raportowania: Autorzy raportów z oryginalnych badań powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy oraz obiektywną dyskusję o jej znaczeniu. Dane podstawowe powinny być dokładnie przedstawione w manuskrypcie. Manuskrypt powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odnośników, aby umożliwić innym powielenie pracy. Wytwarzanie wyników i dokonywanie nieuczciwych lub niedokładnych stwierdzeń stanowi nieetyczne zachowanie i może spowodować odrzucenie lub wycofanie manuskryptu.

Oryginalność i plagiat: autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli autorzy wykorzystali pracę i / lub słowa innych, muszą być cytowane. Plagiat i fałszywe dane są niedopuszczalne.

Zatrzymywanie dostępu do danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie nieprzetworzonych danych do przeglądu redakcyjnego, powinni być przygotowani do publicznego udostępnienia takich danych i powinni być przygotowani do zatrzymania takich danych przez odpowiedni czas po publikacji ich pracy.

Autorstwo manuskryptu: autorstwo powinno być ograniczone do tych, którzy wnieśli znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację badania raportu. Wszyscy, którzy wnieśli wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy.

Odpowiedni autor powinien upewnić się, że wszyscy właściwi współautorzy i żaden nieodpowiedni współautor nie są uwzględnieni w dokumencie, a także że wszyscy współautorzy obejrzeli i zatwierdzili ostateczną wersję pracy i zgodzili się na jej przekazanie do publikacji.

Uznanie źródeł: Zawsze należy podać właściwe uznanie pracy innych. Autorzy powinni cytować publikacje, które miały wpływ na określenie zakresu zgłaszanej pracy.

Podstawowe błędy w opublikowanych pracach: gdy autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim własnym opublikowanym dziele, obowiązkiem autora jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy w celu wycofania lub poprawienia pracy.

Obowiązki Recenzentów

Wkład w decyzje redakcyjne: recenzje partnerskie pomagają redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a także mogą pomóc autorom w ulepszeniu ich rękopisu.

Terminowość: Każdy wybrany recenzent, który nie czuje się odpowiednio wykwalifikowany do przeglądu badań zgłoszonych w rękopisie lub wie, że jego terminowa kontrola będzie niemożliwa, powinien powiadomić redaktora i usprawiedliwić się z procesu przeglądu.

Poufność: Cały manuskrypt otrzymany do przeglądu musi być traktowany jako dokument poufny. Nie wolno ich pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem osób upoważnionych przez redaktora.

Standardy obiektywizmu: Opinie powinny być prowadzone obiektywnie. Osobista krytyka autora jest niewłaściwa. Recenzenci powinni wyraźnie wyrażać swoje poglądy za pomocą odpowiednich argumentów wspierających.

Uznanie źródeł: Recenzenci powinni zidentyfikować odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały wymienione przez autorów. Wszelkie znaczące podobieństwa lub nakładki między rozpatrywanym manuskryptem a jakąkolwiek inną opublikowaną publikacją należy zgłaszać redaktorowi.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów: Uprzywilejowane informacje lub pomysły uzyskane w wyniku wzajemnej oceny muszą być poufne i nie mogą służyć osobistej korzyści. Recenzenci nie powinni podejmować się oceny manuskryptów, w których występują konflikty interesów wynikające z relacji konkurencyjnych, współpracy lub innych relacji z żadnym z autorów, firm lub instytucji zaangażowanych w pisanie manuskryptu.

Pobierz zasady w formie (*.docx)

© 2013 Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
UWAGA: Ta strona wykorzystuje cookies w celu umożliwienia złożenia zamówienia oraz w celach statystycznych. Jeżeli nie zgadzasz się z tym wyłącz obsługę cookies lub opuść stronę.